Kirkon lähetysjärjestö since 2022

Taustaa

Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n juuret ulottuvat Suomen ev.lut. kirkon kirkolliskokouksen 1986 tekemään päätökseen avata pappisvirka myös naisille. Päätöstä tekemässä oli myös useita, joiden hengellinen koti on evankelisuus. Evankelisia oli sekä päätöstä puoltavissa että sitä vastustavissa. Kirkkolain muutos astui voimaan vuoden 1988 alusta ja sen vuoden maaliskuussa vihittiin kirkossamme lähes 100 naisteologia papiksi.

Evankelisen herätysliikkeen keskusjärjestössä, Suomen Luterilaisessa Evankeliumiyhdistyksessä (SLEY) päätös johti parikymmentä vuotta kestäneeseen ja paljon voimia kuluttaneeseen jaksoon, jossa virkaratkaisusta eri tavoin ajattelevat halusivat linjata toimintaa oman ajattelunsa mukaiseksi.  Yhdistyksen vuosikokouksissa lukuisina vuosina oikeastaan ainoa mielenkiinto kohdistui siihen, kumpi puoli voittaisi hallituksen jäseniä valittaessa. Ehdokasasettelussa oli vain kaksi listaa, kirkon ratkaisun hyväksyvien ja sitä vastustavien. Näinä vuosina ei hallitukseen valittu ketään näiden listojen ulkopuolelta. Kun vielä tiedetään, että nämä listat syntyivät hyvin pienten piirien keskusteluissa, oli tämä vaihe myös jäsenistön päätösoikeutta käytännössä vahvasti rajoittava.

Näiden vuosien aikana käytiin lukuisia keskusteluja, asetettiin työryhmiä jne. miettimään sitä, miten tämä jännite voitaisiin purkaa ja olisiko mahdollisuus löytää jokin ratkaisu, jossa kumpikin puoli voisi hyvillä mielin toimia saman yhdistyksen piirissä. Keskusteluissa oli myös esillä ajatus uuden yhdistyksen perustamisesta, mutta se ei noussut keskeiseksi keskusteluaiheeksi: Oli toive jatkaa yhdessä.

Näiden vaiheiden tarkempi läpikäynti ei kuulu Evankelisen lähetysyhdistyksen historiaan, vaan se on aikanaan kirkkohistoriallisen tutkimuksen asia. Mutta tämä tausta oli vahvana vaikuttimena ELYn syntymiselle.

Ratkaiseva vuosikokous

Ratkaiseva askel tapahtui SLEYn vuosikokouksessa Ylistarossa 30.6.2007 valtakunnallisen evankeliumijuhlan yhteydessä. Hallituksessa oli vielä kaksi kirkkomme virkaratkaisun hyväksynyttä: pastorit Matti Aho ja Pekka Kiviranta.

SLEYn sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tehdä aloitteita vuosikokouksen käsiteltäväksi. Tätä mahdollisuutta hyväksi käyttäen Aho ja Kiviranta tekivät seuraavan aloitteen:

Me Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) jäsenet Matti Aho ja Pekka Kiviranta esitämme, että SLEYn jäsenkokous Ylistarossa 30.6.2007 vahvistaisi SLEYn toimintalinjaksi sen linjauksen, jonka SLEYn hallitus teki julkilausumassaan 8.6.2000.

Aloitteessa viitattu julkilausuma 8.6.2000:
Evankelisessa liikkeessä vallitsee suuri yksimielisyys siitä, että julistuksessa ja opetuksessa tulee rakentua Raamatun ja kirkon tunnustuksen pohjalle. Jumalan täydelliset pelastusteot ovat kaiken työmme perustana. Tällä perustalla tahdomme edelleen kilvoitella. Koska liike on kirkon sisällä toimiva herätys- ja lähetysliike, tahdomme edelleen vahvistaa yhteyksiä kirkkoon ja seurakuntiin.

Suhtautumisessa naispappeuteen on liikkeessämme eri katsomuksia eikä runsaan 10 vuoden aikana yhteistä näkemystä ole löytynyt. Yhdistyksen johtokunta jättää tässä kysymyksessä kannan muodostuksen jäsentensä omantunnon varaan. Vastakohtien korostamista tulee kaikin tavoin välttää. Painokkaasti on todettava, että kannanotto virkakysymykseen ei estä ketään edelleen olemasta Evankeliumiyhdistyksen jäsenenä tai tulemasta sen jäseneksi. Näin ei myöskään yhdistyksen tai sen osastojen toimintaan osallistuminen edellytä minkään kannan ottamista virkakysymykseen.

Sleyn työntekijöillä, sen osastojen jäsenillä ja työn tukijoilla on täysi omantunnonvapaus ratkaista yhteistoimintansa kirkkomme kaikkien pappien kanssa. Tilaisuuksia järjestävät Sleyn työntekijät, tukijat ja ystävät ratkaisevat, keitä he kolloinkin kutsuvat tilaisuuksien puhujiksi ja muiksi esiintyjiksi. Johtokunta haluaa toimillaan vaikuttaa siihen, ettei ketään syrjitä hänen virkakysymyksessä omaksumansa vakaumuksen perusteella.

SLEYn hallitus oli valmistellut oman vastineensa aloitteelle. Siinä viitattiin Helsingin Kalliossa joulukuussa 1987 jäsenkokouksessa tehtyyn päätökseen, jossa todetaan: ”Koska Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys on sidottu sääntöjensä muuttumattomiin periaatepykäliin, se pitää kiinni kristikunnan perinteisestä virkaratkaisusta ja sen mukaisesta käytännöstä”.

SLEYn hallitus esitti jäsenkokoukselle pitäytymistä tähän jäsenkokouksen päätökseen.

Jäsenkokous kävi lyhyen keskustelun asiasta ja päätti hyväksyä hallituksen esityksen äänin 452 – 172. Samaisessa vuosikokouksessa Aho ja Kiviranta putosivat hallituksesta eikä sen jälkeen hallitukseen jäänyt yhtään kirkkomme virkakannan hyväksyvää.

Messu Törnävän kirkossa 1.7.2007

Valtakunnallisen evankeliumijuhlan käytäntöihin kuului, että juhlaan liittyy myös juhlapaikan lähiseurakunnissa sunnuntaina pidetyt messut. Näin myös Ylistaron juhlan yhteydessä. Luonnollisestikaan yhteenkään näistä ei ollut pyydetty naispuolista pappia saarnaajaksi eikä myöskään liturgina voinut toimia nainen.
Tämän tietäen ja ehkä myös tulevaa vuosikokouspäätöstä ennakoiden Leo Norja oli seinäjokelaisena vaikuttamassa, että Ylistaron naapurissa, Seinäjoen Törnävällä järjestettiin 1.7.2007 messu ja jonne oli pyydetty rovasti Tuula Sääksi saarnaajaksi.  Tätä messua ei toki mainittu juhlaohjelmassa, mutta siitä huolimatta se kokosi suuren joukon, pääasiassa niitä, joille edellispäivän vuosikokouspäätös oli merkinnyt lopullista eroa SLEYstä.

Tuula Sääksin saarna käsitteli kuulijoiden tuntoja syvältä. Yhteinen kokemus oli, että nyt on menetetty hengellinen koti eikä ole tietoa, miten tästä jatketaan.

Messun jälkeen oli olemassa selkeä tarve omien tuntojen purulle ja yhteiselle keskustelulle. Keskustelussa tuli vahvasti esiin se, kuinka syvästi edellisen päivän vuosikokous koettiin nimenomaan oman hengellisen kodin menettämisenä. Vaikka kenelläkään ei ollut valmiina toimintamallia, oli ilmassa vahvasti kuitenkin ajatus, että kaikki ei pääty tähän, vaan jotakin me teemme yhdessä. Kotimaa-lehden artikkeli 5.7.2007 kuvaa keskustelussa vallinneita tuntoja. Uuden järjestön perustamisesta ei vielä haikailtu, vain jonkinlaisesta yhteydenpidon muodosta.

Leo Norja muistelee, että keskustelun jälkeen hän ja Pekka Kiviranta kävivät Törnävän kirkossa kahdenkeskisen keskustelun, jonka pohjalta Pekka Kiviranta otti vastuun asioiden viemisestä eteenpäin niin, että kohtuullisen ajan kuluessa voitaisiin kokoontua keskustelemaan siitä, millä tavalla asiassa edetään.

Melko suppeassa piirissä käyty keskustelu johti sitten siihen, että Pekka Kiviranta kutsui Kotimaa-lehdessä (6.9.2007) julkaistulla kutsulla kokoon evankelisia keskustelemaan siitä, millä tavalla asiassa edettäisiin:
Avoin keskustelutilaisuus
Evankelisen toiminnan tulevaisuudesta kirkossamme
Tampereen Tuomiokirkon seurakuntasalissa
La 15.9.2007 klo 13.30
Pyydettyjä alustuksia. Lauletaan Siionin Kannelta.
Työryhmän puolesta: Pekka Kiviranta

Kokous Tampereella 15.9.2007

Tampereen tuomiokirkon alasalissa pidettiin la 15.9.2007 kokous, jonka tarkoituksena oli käydä avoin keskustelu evankelisen toiminnan tulevaisuudesta kirkossamme. Kokouksen teki ajankohtaiseksi se, että edeltävänä kesänä valtakunnallisen evankeliumijuhlan yhteydessä Ylistarossa SLEYn vuosikokous oli tehnyt päätöksen, jonka moni tulkitsi niin, että kirkkomme virkaratkaisun hyväksyneillä ei enää ole toimintamahdollisuutta SLEYssä.

Kokouksessa oli läsnä 67 henkeä eri puolilta Suomea. Kokouksen kokoonkutsuja Pekka Kiviranta avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Annikki Erelä.

Kokouksen koollekutsuja totesi, että kokous on avoin keskustelutilaisuus evankelisen toiminnan tulevaisuudesta kirkossamme. Muusta ei ole sovittu, vaan kokouksessa avoimesti mietitään, miten kuljemme eteenpäin.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kiviranta ja sihteeriksi Kari Lähdesmäki, joka laati kokouksesta tarkan keskustelupöytäkirjan.

Kokouksen aluksi käytiin läpi toiminnan perusteita. Matti Ahon esityksen pohjalta todettiin yksimielisesti, että SLEYn sääntöjen periaatepykälät voisivat toimia yhteisen toiminnan periaatteina.

Uuden yhdistyksen perustamisesta käytiin laaja keskustelu. Osa kannatti nopeaa oman yhdistyksen perustamista, osalle ajatus oli kovinkin vieras. Mietittiin mahdollisuutta järjestää toiminta evankelisten opistojen kanssa yhteistyössä. Keskustelussa nousi esiin myös tiiviin yhteistyön rakentaminen Suomen Lähetysseuran kanssa. Samoin mahdollisuus tukeutua alussa Evankelinen opettajaliitto ryn toimintaan. Keskusteltiin myös tarpeesta saada nopeasti aikaiseksi kanava, jota kautta voidaan tukea lähetystyötä. Muistion mukaan Sirpa Keski-Antila käytti puheenvuoron, jossa hän painokkaasti esitti yhdistyksen perustamista: evankelisen kansan lähetysyhdistys.

Kari Lähdesmäki kokosi keskustelun seuraavasti:
–    Keskustelussa näyttää vallitsevan varsin suuri yksimielisyys siitä, että perustetaan valtuuskunta, jolle annetaan laajat valtuudet:
–    a) valmistella yhdistyksen perustaminen
–    b) toiminnan suunnitteleminen
–    c) lähetystyön ja lähetyskontaktien valmistelu

Kokous päätti valita valtuuskunnan. Valtuuskunnan tehtäväksi tuli valita toimikunta suunnittelemaan ja valmistelemaan valtuuskunnalle uskotut tehtävät.
Valtuuskuntaan valittiin: Pekka Kiviranta puheenjohtajaksi, Pekka Knuutti, Matti Aho, Sirpa Keski-Antila, Annikki Erelä, Seija Annola, Päivi Sipponen, Leo L. Norja, Tapio Iso-Oja, Kari Lähdesmäki, Pirjo Nurmesviita, Ismo Törrönen, Taru Törrönen, Kosti Kallio, Pirjo Möller, Maiju Vuorenoja, Vesa Annola ja Hannu Näkki.

Valtuuskunnalle annettiin tehtäväksi:
1.    Valita toimikunta ja seurata sen toimintaa
2.    Tehdä esitys toiminnan nimestä toimikunnan valmistelun pohjalta
3.    Tehdä esitykset oman toiminnan järjestämisestä
4.    Laatia suunnitelma lähetyskannatuksen kanavoimiseksi
5.    Laatia suunnitelma oman yhdistyksen perustamiseksi ja valmistella sen edellyttämät toimet, kuten perustamiskokous, säännöt, toiminta- ja taloussuunnitelma yms.
6.    Esittää vuoden 2008 alkupuolella koollekutsuttavalle kirkollisten evankelisten kokoukselle valmistelun tulokset.

Välittömästi kokouksen jälkeen valittu valtuuskunta piti kokouksen, jonka pöytäkirjan piti Kari Lähdesmäki.

Kokous päätti:
1.    Valita valmistelutoimikunnan, jonka jäseniksi tulivat: Pekka Kiviranta, puheenjohtaja, Matti Aho, Pekka Knuutti, Sirpa Keski-Antila, Päivi Sipponen ja Annikki Erelä.
2.    Toimikunnan tehtäväksi jätettiin valtuuskunnalle osoitettujen tehtävien valmistelu. Aikatauluksi määritettiin vuoden 2008 alkupuoli.
3.    Keskusteltiin internetin hyödyntämisestä ja omien kotisivujen mahdollisimman pikaisesta avaamisesta.

Päätettiin, että Pekka Knuutti hoitaa oman tilin avaamisen ja kokouksessa kerättyjen varojen (655,50 €) sijoittamisesta tilille. Päätettiin valita Leo L. Norja toimimaan tilien hoidon tarkastajana.

Työryhmän tiivis työskentely 2007-2008

Valittu työryhmä (Pekka Kiviranta, puheenjohtaja, Matti Aho, Pekka Knuutti, Sirpa Keski-Antila, Päivi Sipponen ja Annikki Erelä.) aloitti työskentelyn ripeästi. Pekka Kiviranta hahmotteli tehtävää ja työnjakoa työryhmäläisille lähetetyssä sähköpostissa (18.9.2007) seuraavasti:

1.    Ehdotan, että pääosa työskentelystä tapahtuu sähköpostikeskusteluna
2.    Työskentelemme kuitenkin nopealla aikataululla, koska odotukset ovat suuret eri puolilla.
3.    Vaikka aikataulu on nopea, valmistelemme asiat huolella ennen ratkaisuja.
4.    Pidämme tämän suuremman ryhmän, eli valtuuskunnan koko ajan tietoisena siitä, missä mennään.

Samaisessa viestissä ehdotettiin työnjakoa työryhmän jäsenten kesken:

1.    Sirpa, Annikki ja Matti selvittävät yhdessä Evankelisen opettajaliiton kanssa, onko mahdollista, että EOL toimii väliaikaisena lähetyskanavana.
2.    Pekka Kn kehittää osoiterekisteritoimintoja ja muuta valmistelua yhteydenpidosta.
3.    Pekka Ki vastaa nettisivujen alkuun saattamisesta.
4.    Päivi vastaa yhteydenpidosta SLEYn yhteistyöryhmään. (Päivi Sipponen oli jäsenenä SLEYn perustamassa ryhmässä, joka kartoitti yhteistyömahdollisuuksia virasta eri tavoin ajattelevien kesken)

Lähetystyötä kartoittanut ryhmä oli välittömästi yhteydessä SLS:ään Tuula Sääksiin. Samalla nostettiin keskusteluun myös muut kirkolliset lähetysjärjestöt, erityisesti Sansa. EOLn rooli nähtiin vain väliaikaisena kanavana lähetystyössä.

Kirkolliset evankeliset

Työryhmän työskentelyn alussa käytiin sisäistä keskustelua myös siitä, millaisin valtuuksin työryhmä toimii. Valtuudet tulisivat esiin siinä,
1.    Kun tullaan julkisuuteen esim. julkilausumalla, kuka sen antaa?
2.    Kun avataan nettisivut, kenen ne ovat?
3.    Kun mukaan kutsutaan henkilöitä, mihin heidät kutsutaan?
4.    Kun rahaliikenne kasvaa, ei voida enää toimia epävirallisella tavalla.

Niinpä jo syyskuussa työryhmä päätyi valmistelemaan oman rekisteröimättömän yhdistyksen perustamista ja 25.9.2007 työryhmä piti Kirkolliset Evankeliset-nimisen yhdistyksen perustavan kokouksen Pekka Knuutin valmistelun pohjalta. Pekka Knuutti valtuutettiin avaamaan yhdistykselle tili.

Työryhmä laati myös julkilausuman, koska haluttiin avoimesti kertoa, mistä on kyse:

”Tampereen Tuomiokirkolle kokoontui syyskuun puolivälissä joukko evankelisia kristittyjä. Meitä yhdisti huoli evankelisen toiminnan tulevaisuudesta kirkossamme.
Kirkkomme evankelinen herätysliike on meille rakas. Me haluamme pitäytyä Raamattuun Jumalan sanana ja kirkkomme tunnustukseen. Niissä on selkeät tienviitat uskolle ja elämälle.
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ristinkuolemassa ja ylösnousemuksessa on koko maailman synti sovitettu. Jumala on valmistanut kaikille ihmisille täydellisen anteeksiantamuksen ja lahjoittaa sen pyhän kasteen kautta. Tämän Jumalan lahjan saa uskolla omistaa. Mitään muuta ei tarvita. Saamme elää Jumalan lapsina ja iankaikkisen elämän toivossa.
Evankeliumi kuuluu kaikille. Siksi me haluamme tehdä lähetystyötä, järjestää seuroja, julistaa Jumalan sanaa ja laulaa Siionin Kanteleen lauluja. Haluamme rakentaa yhteistyötä kirkkomme seurakuntien kanssa.
Kaikkia kutsutaan mukaan.”

Jospa sittenkin löytyisi yhteys?

SLEYn yhteistyötä kartoittava ryhmä piti kokouksensa 4.10.2007. Päivi Sipposen kirkolliset evankeliset-työryhmän jäsenille lähettämässä viestissä näkyy, kuinka hän oli vielä toiveikas sen suhteen, että jokin yhteistyön muoto olisi löydettävissä. Näin siis samaan aikaan kulki rinnakkain kaksi juonnetta: Oman yhdistyksen perustaminen ja vakava yhteistyön etsiminen SLEYn kanssa.

Valmistelu eteni tiiviinä sähköpostikeskusteluna, koska työryhmän jäsenet asuivat kaukana toisistaan. Syksyn aikana nähtiin kuitenkin välttämättömäksi pitää kokous, jossa kasvokkain voitaisiin keskustella asioista. Työryhmä halusi saada Päivi Sipposen terveiset SLEYn työryhmän toiminnasta, myös SLSn ehdotukset lähetyskannatuskohteista oli valmistunut ja nettisivujen valmistelu oli edennyt päätösvaiheeseen. Kokous toteutui 6.11.2007 Tampereella. Tässä kokouksessa päätettiin:

1.    laatia yhteinen lausuma, jossa kysytään SLEYn johdolta konkreettisella tasolla, miten kirkon virkaratkaisun hyväksyneet voivat toimia SLEYssä.
2.    laatia yhteenveto lähetyskohteista nettisivuille.
3.    Oman yhdistyksen perustamisasiassa (ry) päätettiin odottaa 22.1.2008 asti, jolloin SLEYn asettama yhteistyön mahdollisuuksia kartoittava työryhmä pitää viimeisen kokouksensa. Sen päätöksistä riippuu jatko.
4.    Aloittaa kuitenkin välittömästi oman yhdistyksen sääntöjen luonnostelu. Sitä varten valittiin työryhmä.
5.    Aloittaa valmistelu valtuuskunnan kokouksen järjestämiseksi.

Seurakunnissa kiinnostusta

Syksyn 2007 aikana tuli jo yhteydenottoja muutamista seurakunnista, jotka kyselivät, onko seurakuntien mahdollista tukea lähetystyötä uuden evankelisen järjestön kautta. Myös muutama seurakunta päätti jo vuonna 2008 kanavoida avustuksia kirkollisten evankelisten lähetyskohteille. Samaan aikaan tuli eri puolilta viestejä, että seurakunnat leikkaavat SLEYlle suunnattuja lähetysvaroja.

Sanansaattajassa oli 1.11.2007 ollut toiminnanjohtaja Lasse Nikkarikosken kirjoitus, jossa hän totesi, että SLEYn ”tilaisuuksissa ei ole ollut eikä ole ovensuukyselyjä”. Tällä hän halusi ilmaista, että toiminta on avointa myös ”kirkollisille evankelisille”.

Työryhmän mielestä tämä ei kuitenkaan ollut riittävä vastaus ja niin se päätti kysyä seuraavia asioita:

1. Haluaako SLEY toimintaansa mukaan "kirkollisia evankelisia” muutenkin kuin kuulijoiksi ja taloudellisiksi tukijoiksi?
2. Löytyykö evankelisille naispapeille ja muille naisteologeille koulutuksensa ja kutsumuksensa mukaisia tehtäviä yhdistyksen piirissä jatkossa?
3. Jos "kirkollisia evankelisia” halutaan mukaan toimintaan, miten tämä tulee näkymään esim. valtakunnallisen evankeliumijuhlan puhujavalinnoissa, maakunnallisissa juhlissa tai paikallistoiminnassa, Sanansaattajan kirjoituksissa ja muussa vastuun kantamisessa?

Työryhmän jäsenten allekirjoittama lausuma lähetettiin Sanansaattajaan julkaistavaksi. Lehti ei sitä julkaissut. Myöskään yhteystyöryhmän kokouksessa 30.11.2007 sitä ei otettu esille, vaikka Päivi Sipponen sitä kysyi.

Yhteyttä ei löytynyt

SLEYn suhtautumista asiaan kuvaa myös se, että Sanansaattajaan lähetetty julkilausuma tulkittiin SLEYssä yksityiseksi kysymykseksi, jota ei ollut tarkoitettu lehdessä julkaistavaksi. Ensin julkilausuma lähetettiin toimitussihteerille, mutta se joutui kummallisella tavalla viikoiksi hukkaan. Sitten se lähetettiin päätoimittajalle, toimitussihteerille ja SLEYn toiminnanjohtajalle. Lehteen asti se ei koskaan tullut. Ei myöskään yhteystyöryhmälle.

Vuoden 2008 alusta kirkolliset evankeliset-työryhmälle kävi lopullisesti selväksi, että ”kirkollisilla evankelisilla” ei ole toimintatilaa SLEYssä. Silloin vielä harkittiin vakavasti perustaa SLSn yhteyteen evankelisen kansan lähetysrahasto, joka organisoituu ja palkkaa muutaman työntekijän. Mutta varsin pian työryhmän sisäinen keskustelu kääntyi oman yhdistyksen perustamiseksi.

1.2.2008 oltiin tilanteessa, jossa työryhmässä vahvistui käsitys oman yhdistyksen perustamisen välttämättömyydestä. Edelleen kuitenkin eläteltiin toivetta, että SLEYssä tapahtuisi muutos, jossa ”kirkolliset evankeliset” hyväksyttäisiin joukkoon.

Työryhmän puheenjohtaja teki 5.2.2008 työryhmälle konkreettisen esityksen kutsua koolle kokous perustamaan ”Evankeliset” yhdistystä. Tämä merkitsisi sitä, että ”lähdemme selkeästi eri saralle kuin SLEY”.

Niinpä nettisivuille tuli ilmoitus:

KUTSU PERUSTAVAAN KOKOUKSEEN

Evankelinen lähetysyhdistys-nimisen yhdistyksen perustava kokous pidetään sunnuntaina 30.3.2008 klo 15.30- (kahvi klo 15). Paikkana on Näsin Sali, Näsilinnankatu 26, Tampere.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita keskustelemaan evankelisesta toiminnasta ja päättämään yhdistyksen perustamisesta ja tulevasta toiminnasta. (Allekirjoittajina työryhmän jäsenet)


Jos sinulla on valokuvia historiikissa mainitusta vaiheista, voit halutessasi lähettää niitä historiikkiin liitettäväksi ( ely@evankeliset.net ). ELY ei palauta kuvia eikä maksa niistä korvausta